RECHT OP EXTRA WW?

Tekst Andrew Groeneveld

Beeld Marijn van der Waa

Heb je recht op meer dan tien maanden WW of WGA? Dan is er een kans dat je na die periode een extra WW- of WGA-uitkering kunt krijgen. Dit is het gevolg van afspraken, die in sommige sectoren zijn gemaakt. Hieronder lees je of dit ook voor jou geldt.

Om wat voor extra uitkering gaat het? In het jargon heet het de bovenwettelijke WW en WGA. Het kabinet, de vakbonden en de werkgevers hebben deze regeling afgesproken in het sociaal akkoord van 2013. De regering bezuinigde toen flink op de WW en de daaraan gekoppelde Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De maximale duur van de uitkeringen werd verlaagd van 38 naar 24 maanden. Onder druk van de FNV is toen bepaald dat deze bezuiniging via de cao’s ongedaan kon worden gemaakt. In sommige cao’s gingen werknemers daarvoor maandelijks een premie betalen. Zo bouwden ze hun oude rechten op tot maximaal 38 maanden.

Waarom wilde de FNV deze reparatie?

De bond wilde de forse bezuiniging op de sociale zekerheid via cao-afspraken kunnen repareren. De FNV vond het onaanvaardbaar dat bijvoorbeeld werklozen na maximaal twee jaar WW terug zouden vallen naar de bijstand waarvoor ze bovendien eerst hun huis en vermogen moesten ‘opeten’. De kortere uitkeringsduur werd overigens pas in 2016 officieel ingevoerd. Daardoor zijn pas dit jaar de eerste bovenwettelijke WW-uitkeringen uitgekeerd.

Wie komt er voor in aanmerking?

Als de reparatie in jouw cao is – of wordt – opgenomen, heb je recht op de extra uitkering. Hoeveel en hoe lang hangt van je persoonlijke situatie af. Voor de eerste tien jaar bouw je sowieso een maand WW op voor ieder gewerkt jaar. Voor de jaren daarna is de opbouw nog maar een halve maand. Door de reparatie wordt dat weer een maand.

Het moet dus in de cao geregeld zijn?

Ja, dat klopt. Een extra uitkering krijg je alleen als jouw werkgever met bonden cao-afspraken heeft gemaakt over de bovenwettelijke WW en WGA. Deelnemende sectoren zijn onder andere de bouw, zorg, onderwijs en grote bedrijven als Tata Steel, ABN Amro, Unilever en PostNL, in totaal zo’n 2,2 miljoen werknemers. Zij betalen per maand een premie van 0,4 procent van hun brutoloon. Op je loonstrookjes kun je zien of de ‘premie aanvulling WW/WGA’ op jouw loon werd ingehouden.

De coronacrisis laat zien hoe snel de wereld kan veranderen en werkloosheid kan toeslaan

Ik betaalde helemaal niks.

Dan werkte jij helaas voor een sector, waar het de FNV (nog) niet lukte om hierover afspraken te maken. Sommige werkgevers – zoals supermarkten – willen niet meewerken omdat het personeel niet geïnteresseerd zou zijn en de voorkeur geeft aan een hoger nettoloon. In andere gevallen maken kleine bonden als de AVV of NU91 afspraken met werkgevers buiten de FNV om en is de reparatie niet geregeld. En soms is er gewoon geen cao of verzet een deel van de achterban – bijvoorbeeld in het vervoer – zich tegen de WW-reparatie. In die sectoren leefde het idee dat (langdurig) werkloos worden niet erg waarschijnlijk was. De coronacrisis laat nu zien hoe snel de wereld kan veranderen en werkloosheid kan toeslaan.

Hoe zit het met flexwerkers?

Als je flexwerk deed kun je – afhankelijk van de cao en jouw arbeidsverleden – ook van de regeling profiteren. Dat geldt voor oproepkrachten, mensen met tijdelijke contracten en andere flexwerkers. Als je ontslagen wordt en voor minstens tien maanden WW-rechten hebt opgebouwd, heb je ook recht op de bovenwettelijke WW. Dit geldt niet voor uitzendkrachten, want de uitzendbranche heeft hierover geen cao-afspraken gemaakt.

Moet je de extra uitkering zelf aanvragen?

Ja, een paar weken voordat je WW of loongerelateerde WGA afloopt, moet je de extra uitkering zelf aanvragen. Dat kan tot drie jaar later maar hoe later, hoe groter de kans op een korting of weigering. Aanvragen doe je via de websites van de uitvoerende organisaties: de Stichting PAWW en WWplus. Op hun sites vind je telefoonnummers, de deelnemende sectoren en de bijbehorende aanvraagformulieren.

Gelden er nog aanvullende voorwaarden?

Nee, voor de extra uitkering gelden exact dezelfde spelregels als voor de ‘normale’ uitkering. Dat wil zeggen: je hebt gewoon een sollicitatieplicht en als je tijdelijk iets extra’s verdient, moet je die inkomsten opgeven en worden ze verrekend met de uitkering.

Hoe zit ’t met mijn recht op IO(A)W?

Het klinkt misschien onlogisch, maar als je recht op deze uitkeringen hebt, moet je deze voorafgaand aan de bovenwettelijke uitkering aanvragen bij de gemeente of het UWV, dus meteen aansluitend op je wettelijke WW. Kijk voor de precieze voorwaarden en de werking van deze regeling op de websites www.rijksoverheid.nl of www.uwv.nl.

Stel, ik vind een tijdelijke baan via het uitzendbureau of een werkgever die geen cao voor de bovenwettelijke WW/ WGA heeft afgesloten, en ik raak die baan kwijt, kan ik daarna nog terugvallen op mijn eerdere rechten?

Je kunt je rechten op bovenwettelijke WW kwijtraken als het werk waarbij je voor de bovenwettelijke WW verzekerd was, stopt. Zolang je nog recht hebt op WW of terugkeer naar deze WW, lopen ook je rechten op bovenwettelijke WW door.

Heeft het coronavirus nog iets veranderd?

Nee, niet echt. De WW-reparatie komt vooral in economisch barre tijden van pas. Sommige bedrijven en sectoren wilden er de afgelopen jaren, toen de economie volop in de lift zat, niet aan beginnen. De coronacrisis maakt vooral duidelijk dat sociale zekerheid beslist geen overbodige luxe is en dat je nooit weet wanneer economische tegenwind de kop opsteekt.

Deel deze pagina