PARTICIPATIEWET

‘DE PARTICIPATIEWET MOET TERUG NAAR DE TEKENTAFEL’

Tekst Eva Prins Beeld Joep Bertrams

De Participatiewet is mislukt en moet terug naar de tekentafel, stelt de FNV in reactie op de vernietigende evaluatie van de wet door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en een eigen enquête onder uitkeringsgerechtigden. In een brief aan de commissie SZW van de Tweede Kamer doet de bond tien verbetervoorstellen.

‘Te veel mensen zijn als gevolg van de Participatiewet definitief buiten spel komen te staan, in armoede geraakt of hebben alle moed verloren. Pleisters plakken helpt niet meer’, schrijft de FNV aan de Kamerleden. ‘Na de grote bezuinigingen zijn investeringen onontkoombaar om te voorkomen dat het systeem volledig vastloopt, waarbij investeren in werkzoekenden de hoogste prioriteit heeft.’

De tien belang­rijkste verbetervoorstellen:

1 Vertrouwen
in plaats van
wantrouwen


De afgelopen decennia is de hulp en ondersteuning voor mensen die een beroep doen op de bijstand in toenemende mate gebaseerd op wantrouwen, schrijft de bond. Uit de eigen enquête onder ruim duizend uitkeringsgerechtigden blijkt dat de bejegening van uitkeringsgerechtigden gemiddeld onder de maat is en in veel gevallen ronduit onacceptabel. De FNV pleit voor een systeem dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Een regelvrije bijstand zou daarvoor een eerste stap kunnen zijn.

2 Afschaffen sancties en tegenprestatie


De bond wil af van het huidige sanctiebeleid en de tegenprestatie. Beiden veroorzaken veel leed. ‘De tegenprestatie leidt bovendien niet tot betaald werk, maar wel tot de onttrekking van reguliere banen aan de arbeidsmarkt. Nog steeds komt werken zonder loon veelvuldig voor.’

3 Maatwerk en duurzame arbeid


Als het gaat om re-integratie roep de FNV op om veel beter aan te sluiten bij de wensen, perspectieven en dromen van mensen en te stoppen met bulktrajecten met verdienmodellen. ‘Kies voor maatwerktrajecten die leiden naar duurzame arbeid waar scholing een belangrijke rol in speelt in plaats van de kortste route naar draaideurarbeid.’

4 Versterking positie werkzoekenden


Per arbeidsmarktregio zou er één werknemersservicepunt moeten komen voor onafhankelijke ondersteuning aan werkzoekenden en werknemers. De werkzoekende heeft het recht op advies van dit werknemersservicepunt en aan de in een plan van aanpak beschreven ondersteuning. De werknemersservicepunten komen onder toezicht van het regionale werkbedrijf. ‘Zodoende wordt de positie van de werkzoekenden versterkt en wordt voorkomen dat iemand in nutteloze trajecten verdwijnt zonder een normaal cao-loon.’

5 Recht op werk
via sociale ontwikkelbedrijven


Voor de groep mensen met een arbeidsbeperking die niet duurzaam aan de slag komen bij reguliere werkgevers, pleit de FNV voor het recht op werk via sociale ontwikkelingsbedrijven. Deze sociaal ontwikkelbedrijven moet dienen als springplank naar regulier werk, en als vangnet voor als dat nog niet of niet meer lukt. Zie ook het artikel sociale ontwikkelingsbedrijven.

6 Verbeterde Wajong


Mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking horen volgens de FNV niet thuis onder het bijstandsregime. De bond pleit daarom voor een verbeterde versie van de Wajong-uitkering voor deze groep.

7 Cao voor beschut werkers


Voor werknemers in het nieuwe beschutte werk en voor mensen die via een SW-bedrijf zijn gedetacheerd naar externe werkgevers is er nog steeds niets geregeld aan arbeidsvoorwaarden. De bond vindt dit onacceptabel. Voor deze groep werknemers moet zo snel mogelijk een landelijke cao worden afgesloten.

8 Verhoging wettelijk minimumloon


Recent heeft het CPB vastgesteld dat de kosten voor levensonderhoud forser zijn toegenomen dan de hoogte van het minimumloon en de daaraan gekoppelde bijstand. Dit leidt tot grote armoede. Volgens het CBS groeien 420.000 kinderen op in armoede. Het beroep op schuldhulpsanering en de voedselbanken neemt alleen maar toe. Daarom voert de FNV actie voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, waarbij de daaraan gekoppelde bijstand meestijgt.

9 Afschaffing kostendelersnorm


De kostendelersnorm moet zo snel mogelijk van tafel. Deze maatregel leidt tot veel ellende, zoals problemen bij mantelzorgers, stijging van het aantal daklozen en toename van de druk om jongeren het huis uit te zetten Zie ook het artikel Kostendelersnorm.

10 Investeer meer in jongeren


Vooral bij jongeren die van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of Praktijkonderwijs (PrO) komen, komen alle knelpunten samen. Zij hebben nauwelijks recht meer op een Wajonguitkering, velen kennen de weg naar de gemeente niet en als ze die wel kennen, hebben ze te maken met veel drempels, zoals vier weken wachttijd en gemeenten die zeer terughoudend zijn met het verstrekken van een uitkering en begeleiding. Zo wordt volgens de bond een verloren generatie gecreëerd. De FNV pleit voor afschaffing van de vier weken wachttijd en voor structureel budget voor VSO en PrO-scholen om de begeleidingstaak naar stage en werk(behoud) te kunnen uitvoeren.

ZWARTBOEK

De FNV-evaluatie van de Participatiewet, met daarin onder andere de resultaten van de enquête onder uitkeringsgerechtigden en veel ervarings­verhalen, is te vinden op: www.fnv.nl/evaluatieparticipatiewet

ACTIE

Woensdag 1 april van 13.00 tot 17.00 uur debatteert de Tweede Kamer over (de evaluatie van) de Participatiewet met staatssecretaris Van Ark. De FNV zal vanaf 11.00 uur actie voeren. Wil je mee doen? Meld je dan aan op: ug@rotterdam.nl Meer informatie over de actie vind je tegen die tijd op: www.fnv.nl/ug

Deel deze pagina